2021-09-02 08:38Nyheter

Sjuksköterskor får hjälp av digitala hjälpmedel

Vi hjälper SverigeVi hjälper Sverige

Kan digitala lösningar säkerställa trygghet och självständighet för våra äldre? Kan appar erbjuda en quick-fix av omsorgen på våra äldreboenden? Frågeställningen kan tyckas trivial, i vart fall efter en hastig genomgång av rådande debatt kring framtiden för den svenska äldreomsorgen.

Digitalisering och ”appiffiering” i all ära, men tekniken kan aldrig ersätta ett varmt mänskligt bemötande.  Bara engagerad och kompetenta människor kan erbjuda en hjälpande hand till behövande inom äldreomsorg, för att upprätthålla livskvalitet och en meningsfull vardag. 

Är då inte digitala hjälpmedel relevant för dagens äldreomsorg? Jo, I allra högsta grad. Men endast som just hjälpmedel, ett beslutsstöd, för professionella människor inom vården. Digitalisering kan förståss aldrig bli ett självändamål. Däremot kan digitala verktyg bli en pålitlig – för att inte säga avgörande - resurs till stöd, hjälp och effektivisering. Digitala beslutsstöd kan systematisera, utvärdera och rapportera på ett sätt som överträffar varje mänsklig hjärna tusenfalt. Just där och då gör digitalisering en verklig skillnad!

Våren 2021 inledde det finländska IT-företaget Raisoft ett samarbete med Queen Silvia Nursing Award i Sverige. Bakom beslutet ligger just detta behov av heltäckande standardiserade lösningar för vårdbedömning och planering, inom svensk äldreomsorgen. Och där tror vi att Sveriges sjuksköterskor, inom äldreomsorg och demensvård, utgör en viktig nyckelgrupp.

Ett digitalt beslutsstöd som snabbar upp och säkerställer kvalitet 

Raisoft har under 20 års tid, i samarbete med forskarorganisationen interRAI, utvecklat ett heltäckande digitaliserat beslutsstöd för standardiserade bedömningar av hälsa och funktion. Systemet används internationellt och är nationellt lagstadgat inom äldreomsorg, bland annat i vårt östra grannland Finland.  Systemet integreras smidigt med befintliga journalsystem, och hjälper vårdpersonal att snabbt identifiera styrkor och skörhet, samt att prioritera behov och stöd.

Tack vare instrumentets omfattning och mångsidighet ersätter en RAI-bedömning många begränsade bedömningsinsatser, vilket gör att vårdgivare mycket snabbt kan bygga en heltäckande individuell vårdplan. Över tid görs flera bedömningar, med 3-6 månaders intervaller vilket ger underlag för långsiktig uppföljning och konsekvent vårdplanering. I tillägg till detta bidrar interRAI:s bedömningsinstrument till ett enhetligt språk, vilket underlättar kommunikationen inom vårdteamet, men också i mötet med anhöriga. 

Behovet av standardiserade bedömningar

När professionella vårdgivare samlar information som ska ligga till grund för beslut om vårdinsatser, stöd och hjälp, är utfallet beroende av att informationen är tillräcklig och heltäckande. 

Här gör standardiserade bedömningar hela skillnaden. En standardiserad bedömning innebär att metoden för insamlandet sker utifrån ett vetenskapligt beprövat frågeformulär och identifierar viktiga områden för bedömning, t.ex. riskfaktorer, styrkor, svagheter etc. Endast för bedömningen relevant och tillförlitlig information samlas in. Standardisering innebär också att informationsinsamling sker på ett enhetligt tillvägagångssätt, oberoende vem som använder bedömningsinstrumentet. 

Vård av äldre handlar till stor del om förmågan att kunna vårda personer med flera sjukdomar och med utmaningar att hantera det dagliga livet. För detta behövs verktyg som stöder vårdpersonal och ger en helhetsbild av individen. Då handlar det sällan om quick-fix lösningar utan om att tillgodose och förmedla information på ett lättillgängligt sätt. På Raisoft strävar vi just efter sådana enkla och effektiva digitala lösningar.
Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.

Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren